Politika integrovaného systému managementu

Náročností vůči sobě zajišťujeme spokojenost svým zákazníkům

 

Vážení zaměstnanci, vážení obchodní partneři,

 

integrovaný systém managementu zahrnuje všechny hlavní činnosti ZPA Nová Paka, a.s. Cílem naší společnosti je dosažení požadované úrovně kvality produktů tak, aby byly všechny činnosti v souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky, včetně činností, které se vztahují k oblasti životního prostředí a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  

Tím, že každý pracovník zná svoje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci v rámci procesů společnosti a pracovní náplně, podílí se aktivně na úrovni kvality konečného produktu a poskytovaných služeb.

 

Společnost při realizaci vlastních činností klade důraz na minimalizaci dopadů na životní prostředí, na prevenci znečištění životního prostředí, na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a na poskytování bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

 

Vedení ZPA Nová Paka, a.s. vyhlašuje Politiku integrovaného systému managementu, která vychází ze strategického záměru firmy a určuje směry působení společnosti v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Politika ISM je sestavena a publikována tak, aby byla pochopena všemi pracovníky společnosti a je pravidelně přezkoumávána. V návaznosti na Politiku integrovaného systému managementu jsou každoročně stanovovány a vyhodnocovány cíle a programy v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP.

 

Politika integrovaného systému managementu je zveřejněna a je dostupná všem zainteresovaným stranám.

 

Vedení společnosti zajišťuje, aby integrovaný systém managementu byl zaveden, udržován, hodnocen a neustále zlepšován podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

 

Každý ze zaměstnanců společnosti je povinen se s tímto dokumentem nejen seznámit, ale především se s ním plně ztotožnit. Jedině tak dokážeme postavení naší společnosti na trhu v současných náročných podmínkách obhájit a Vám, vážení zákazníci, nabídnout produkty nejvyšší kvality a vysoké užitné hodnoty.

 

 V Nové Pace 16. ledna 2013


Ing. Bohuslav Franěk
generální ředitel a.s.
  

 

Politika integrovaného systému managementu ZPA Nová Paka, a.s.

 

 • Základním cílem naší společnosti je plné uspokojení potřeb zákazníka prvotřídními výrobky a kvalitními službami. Budování kvalitních dlouhodobých vztahů se zákazníky stojí v popředí našich zájmů.
 • Jsme tradičním výrobcem přístrojů měřicí a regulační techniky. Poznáváme potřeby zákazníků a jsme připraveni na ně pružně reagovat. Dodáváme nejen standardní výrobky, ale i unikátní, zákaznicky uzpůsobené produkty vysoké užitné hodnoty.
 • Všechny výrobky, které nabízíme svým zákazníkům, odpovídají platným zákonným ustanovením, technickým předpisům, deklarovaným technickým parametrům a požadavkům objednávky.
 • V součinnosti se zajištěním prvotřídní kvality našich výrobků a služeb usilujeme rovněž o minimalizaci negativních vlivů našich podnikatelských aktivit na životní prostředí, přírodní zdroje, zdraví a bezpečnost zaměstnanců.
 • Zákazníkům poskytujeme služby výrazně převyšující běžný standard. Patříme proto mezi dodavatele nikoliv nejlevnější, ale mezi dodavatele poskytující nejvyšší hodnotu.
 • Neustálé zlepšování a zvyšování efektivnosti všech činností je hlavní zásadou všech pracovníků společnosti.
 • Dobré jméno naší společnosti spojené s jejím stabilním postavením na trhu vytvářejí zaměstnanci hrdí na svoji firemní příslušnost. Kvalifikovaní, proškolení, dobře informovaní, správně motivovaní a loajální zaměstnanci jsou základem úspěchů a tradice naší společnosti. 

 

 

Kvalita

 • U všech výrobků uváděných na trh jsou splněny požadavky zákona 22/1997 Sb. v platném znění a navazujících nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 23/2003 Sb. v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady týkající se požadavků na elektrickou bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dále jsou plněny požadavky vyhlášky č. 132/2008 Sb. SÚJB o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečení jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd.
 • Byla přijata opatření, kterými je zajištěna shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, deklarovanými technickými parametry a požadavky v objednávce.
 • Prověřování způsobilosti našich dodavatelů z hlediska kvality a dodržování zákonných ustanovení je základní podmínkou dosažení vysoké technické úrovně a spolehlivosti našich výrobků.
   

 

Životní prostředí

 

 • Ochranu životního prostředí řadíme mezi klíčové priority svého rozvoje. Zaměřujeme se na prevenci vzniku znečištění životního prostředí a na dodržování principu trvale udržitelného rozvoje.
 • Uplatňujeme environmentální systém řízení ve všech činnostech společnosti (ve vývoji, výrobě, skladování, přepravě, prodeji, službách apod.) Posilujeme vědomí odpovědnosti zaměstnanců za stav životního prostředí a vytváříme předpoklady pro šetrné chování k němu.
 • Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů přihlížíme k jejich přístupu k ochraně životního prostředí.
 • Hodnotíme dopady nových technologií na životní prostředí ještě před jejich zavedením do výrobního procesu.
 • Trvale snižujeme negativní vlivy činnosti naší společnosti na životní prostředí snižováním energetické, materiálové a surovinové náročnosti výroby cestou modernizace výroby, omezováním vzniku odpadů a znečištění, čímž minimalizujeme čerpání přírodních zdrojů.

 

 

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

 

 • Důsledně vyžadujeme plnění našich bezpečnostních předpisů. Neustále zvyšujeme povědomí zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Udržujeme, zlepšujeme, monitorujeme a přezkoumáváme systém BOZP k dosažení vysoké účinnosti. Principy BOZP uplatňujeme rovněž ve vztazích s našimi dodavateli.
 • Při realizaci programů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zohledňujeme názory, připomínky a podněty zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran.
 • V rámci posuzování rizik podchycujeme všechna potencionální nebezpečí poškození zdraví osob, aby mohla být tato rizika řízena a postupně odstraněna nebo snížena na úroveň přijatelného rizika.
 • Poskytujeme dostatečné zdroje pro realizaci potřebných bezpečnostních opatření, vytváříme optimální hygienické a ostatní podmínky pro prevenci úrazů a nemocí a pro snížení zdravotních a bezpečnostních rizik při výkonu činností našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a ostatních zainteresovaných stran.
   

 

 
 
 
 

Zadejte svůj e-mail a my Vám zašleme nové heslo

 

Nemáte účet?Zaregistrujte se

 • Nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
 • Váš košík je prázdný
 
 

Newsletter

Chcete dostávat informace o nových produktech
nebo změnách na e-mail?

Kontakt

 • Pražská 470
 • 509 39  Nová Paka
 • Telefon: +420 493 761 111
 • Fax: +420 493 721 194
 • E-mail: obchod@zpanp.cz