Reklamační řád

Účinnost : od 01.08.2022


Obsah :
1. Obecná ustanovení
2. Pojmy
3. Rozsah působnosti
4. Prodej výrobků
4.1. Prohlášení při prodeji
4.2. Prodej fyzickým a právnickým osobám
5. Prohlášení výrobce o převzetí záruky
5.1. Výrobky
5.2. Služby
5.3. Záruční doba
6. Reklamace a její oprávněnost
6.1. Uplatnění reklamace
6.2. Vyřízení reklamace
6.3. Reklamace služeb
7. Související dokumenty


1. Obecná ustanovení
Reklamační řád společnosti ZPA Nová Paka, a.s., stanovuje rozsah, podmínky a způsob, jakým může zákazník uplatnit právo z odpovědnosti za vady výrobků nebo služeb. Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele, v platném znění.
Tento Reklamační řád slouží rovněž pro internetový prodej výrobků společnosti ZPA Nová Paka, a.s.


2. Pojmy
Dodavatel, výrobce:  ZPA Nová Paka, a.s.
Zákazník, kupující: fyzická nebo právnická osoba, nakupující výrobky ZPA Nová Paka, a.s., pro vlastní potřebu nebo za účelem dalšího prodeje
Reklamace:  uplatnění právních nároků z odpovědnosti za vady výrobků nebo služeb
Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku (OJKV): dokument, potvrzující provedení všech předepsaných kontrol na výrobku včetně kontroly příslušenství a průvodní technické dokumentace k výrobku; v tomto dokumentu je uvedeno Prohlášení výrobce o převzetí záruky a slouží současně jako záruční list

 

3. Rozsah působnosti
Reklamační řád platí pro reklamace vad výrobků a služeb, poskytovaných ZPA Nová Paka, a.s., fyzickým nebo právnickým osobám.


4. Prodej výrobků
4.1. Prohlášení při prodeji
Výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu se všemi požadavky, vyplývajícími ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a navazujících nařízení vlády, která se na výrobky vztahují v souladu s legislativou EU. Odpovídají deklarovaným parametrům, uváděným v obchodně-technické dokumentaci dodávané s výrobky, a požadavkům objednávky.

 

Výrobce bere na vědomí svoji odpovědnost ze zákona za vady prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, které jsou v rozporu s Osvědčením o jakosti a kompletnosti výrobku nebo s kupní smlouvou.

 

4.2. Prodej fyzickým a právnickým osobám
Při prodeji výrobků musí dodavatel předat zákazníkovi současně s výrobkem také Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, návod pro montáž, obsluhu a údržbu, dodací list, fakturu, případně další dokumenty podle kupní smlouvy nebo vyplývající z legislativních nařízení.


5. Prohlášení výrobce o převzetí záruky
5.1. Výrobky
Výrobce ručí ve smyslu ustanovení §2113 obč. zák. za technické a provozní parametry výrobku uvedené v průvodní technické dokumentaci, dodané jako příslušenství s výrobkem, po dobu 24 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem, není-li ve smlouvě a v Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku stanoveno jinak.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem do výrobku, poškozením výrobku nebo nedodržením montážního návodu a provozních podmínek závazně stanovených v dokumentaci, dodané jako příslušenství výrobku.

 

5.2. Služby
Na opravy a servisní služby, poskytované ZPA Nová Paka, a.s., se vztahuje záruční doba 6 měsíců, není-li smluvně stanoveno jinak. Záruka se vztahuje na provedenou práci a materiál.

 

Při poskytování metrologických služeb platí §7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, v platném znění a §10, §11, §25 a §26 zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

 

5.3. Záruční doba
Délka trvání záruční doby je vyznačena v Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku a začíná dnem předání výrobku nebo služby zákazníkovi, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Doba trvání záruční opravy se do záruční doby nepočítá.

 

Při výměně celého vadného výrobku za jiný začíná záruční doba znovu převzetím nového výrobku. Při výměně částí nebo součástí výrobku, na něž byla poskytnuta záruka, začíná pro tyto části nebo součásti platit záruční doba rovněž od počátku.


6. Reklamace a její oprávněnost
6.1. Uplatnění reklamace
Reklamace vad výrobků a poskytovaných služeb, za které ze zákona odpovídá výrobce, musí být uplatněna nejpozději v poslední den záruční lhůty. Reklamace se zásadně uplatňuje tam, kde byl výrobek zakoupen nebo u dodavatele poskytnuté služby. Musí být uplatněna písemnou formou a to zasláním poštou, elektronickou poštou nebo přímo předáním výrobci.
Reklamující uvede název výrobku, typové číslo, výrobní číslo, datum vystavení dodacího listu a jeho číslo, výstižný popis projevující se vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Rovněž je povinen uvést svoji adresu, kontaktní osobu, její telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Je-li reklamující vyzván k zaslání výrobku k opravě, musí tak učinit v původním obalu nebo jiném obalu, zaručujícím bezpečnou přepravu. Společně s výrobkem zašle i OJKV.
Pokud zaslání výrobku není možné (např. pro jeho rozměry, hmotnost nebo je-li již nedílnou součástí technologie), rozhodne o dalším postupu reklamační technik výrobce.

 

6.2. Vyřízení reklamace
Oprávněnost reklamace posuzuje a za její vyřízení odpovídá reklamační technik výrobce. Posouzení oprávněnosti reklamace musí být provedeno bez zbytečného odkladu. Vyjádření o přijetí reklamace vydá zákazníkovi oprávněný pracovník výrobce. Zprávu o zamítnutí reklamace spolu se zdůvodněním vydá zákazníkovi reklamační technik výrobce.
Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. V případě, kdy povaha reklamované vady vyžaduje provedení zkoušek nebo jiných úkonů (např. zaslání nového komponentu od dodavatele), může být termín vyřízení reklamace prodloužen na 30 kalendářních dnů, nedošlo-li se zákazníkem k dohodě o jiném termínu.
Nesouhlasí-li zákazník s rozhodnutím o reklamaci (neuznání reklamace) nebo s jejím vypořádáním, obrátí se s žádostí o posouzení věci na reklamačního technika výrobce. Má-li pochybnosti o postupu reklamačního technika, může uplatnit dotaz u ředitele pro jakost.
Nebude-li následně zákazník souhlasit s rozhodnutím o uznání nebo vypořádání reklamace, má právo obrátit se na příslušný soud.

 

Oprávněnou reklamaci výrobce uznává a tuto vyřizuje :
a) bezplatným odstraněním vady výrobku,
b) není-li odstranění vady výrobku možné, pak bezplatnou výměnou vadného výrobku za výrobek bezvadný,
c) při opakovaném výskytu vad stejného charakteru se připouští možnost odstoupení od kupní smlouvy a vzájemného vrácení poskytnutých plnění,
d) při překročení lhůty 30-ti dnů pro vyřízení reklamace (nebylo-li se zákazníkem dohodnuto jinak) má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy a vzájemného vrácení poskytnutých plnění.

 

6.3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytnutých služeb se postupuje analogicky jako při vyřizování reklamace vad výrobků s přihlédnutím k možným zvláštnostem, vyplývajícím z druhu poskytnuté služby, příslušné smlouvy (např. smlouvy o dílo) a jiných okolností.


7. Související dokumenty
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, v platném znění

 

 
 
 
 

Zadejte svůj e-mail a my Vám zašleme nové heslo

 

Nemáte účet?Zaregistrujte se

  • Nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
  • Váš košík je prázdný
 
 

Newsletter

Chcete dostávat informace o nových produktech
nebo změnách na e-mail?

Kontakt

  • Pražská 470
  • 509 01  Nová Paka
  • Telefon: +420 493 761 111
  • Fax:
  • E-mail: obchod@zpanp.cz